1.Разработка на счетоводна политика на фирмата.

2.Изготвяне на индивидуален сметкоплан.

3.Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри.

4.Текущо осчетоводяване на разплащанията с контрагенти.

5.Обработка и следене на стоковите наличности – Складово стопанство.

6.Текуща обработка на банкови извлечения.

7.Текуща обработка на заеми и лизинг – при наличие на такива.

8.Заприхождаване и отписване на закупени и продадени ДМА и ДНМА.

9.Изготвяне счетоводен и данъчен амортизационен план, както и текущо начисляване на амортизациите.

10.Месечни справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти.

11.Следене на оборота за регистрация по ЗДДС.

12.Изготвяне на Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.

Допълнителни услуги за фирмите, регистрирани по ДДС:

13.Генериране на протоколи за ВОП и ВОД.

14.Осчетоводяване на митнически декларации.

15.Следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване).

16.Ежемесечно изготвяне и подаване на Дневници и Месечни-справки декларации по ЗДДС и VIES декларации към НАП.

17.Прихващане, приспадане и възстановяване на счетоводния резултат за данъчни цели съгласно действащото законодателство.

18.Изготвяне и подаване на декларации по системата INTRASTAT към НСИ.

19.Изчисляване на авансов корпоративен данък.

20.Изчисляване на алтернативни данъци.

В края на отчетния период:

21.Изготвяне на годишен финансов отчет в съответствие с българското законодателство, а именно:

 22.БАЛАНС, ОПР, ОПП, ОСК, Приложения съгласно счетоводното законодателство, Доклад за дейността.

23.Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

24.Представяне на изискуемите доклади пред съответните органи.

 

 

 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.